<% response.Buffer=ture %> <% newsid=trim(request("newsid")) if newsid="" then response.redirect "error.asp?t=1" if not IsNumeric(newsid) then response.redirect "error.asp?t=2" 'sql = "select n.*,p.utxt from news n inner join passport p on n.adduser=p.id where n.id="&newsid sql = "select * from vnews where id="&newsid Set rs = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet") rs.Open sql,conn,3,2 'title=""&trim(rs("title"))&"" newstitle=trim(rs("title")) webtitle=rs("title") dat=rs("time") lm=rs("lm") lm2=rs("lm2") if lm=143 then 'Response.Write("图片暨南栏目制作中") response.Redirect("tpjn_disp.asp?id="&newsid) response.End() end if lmname=rs("lmname") lm2name=rs("lm2name") adduserid=rs("adduser") hit=rs("hit")+1 xgnews=rs("xgnews") 'if webxgnews="" then webxgnews=left(rs("title"),5) content=rs("content") url=trim(rs("url")) 'rs("hit")=hit txt=rs("author") mt=rs("mt") 'rs.update rs.close conn.execute("update news set hit="&hit&" where id="&newsid) if url<>"" then Response.Redirect url end if %> 暨南大学建校100周年专题网站
English 网站地图 点击统计

 

校歌(合唱版):龙吟词 相西源曲

正谱

简谱

下载音乐文件:演奏版(校庆升旗版) 合唱版 伴奏版 铃声

主题曲:一百年的路 下载歌谱 下载音乐文件

  友情链接 >> 暨南大学主页 暨南大学董事会 暨南大学校友会 澳门校友会 香港校友会 香港办事处 澳门联络处
新闻中心 第一届亚洲大学生田径锦标赛 中国校庆网 中国侨网 GCCC世界华裔青少年华文卡通原创大赛
教育科研网 新浪校园专题:暨南大学建校100周年 建设银行与暨南大学合办名校卡
 
版权所有©2006-2007 暨南大学 地址:广州市黄埔大道西601号 邮编:510632
制作和技术支持:信息管理办公室 维护:宣传组·信息管理办公室